top of page

Algemene voorwaarden

Lesgeld
Het lesgeld dient te worden voldaan voor aanvang van de eerste les. Een lespakket is persoonlijk en niet overdraagbaar. De lessen in een pakket kunnen worden verzilverd binnen de aangegeven periode. In de schoolvakanties is er geen les, daar is rekening mee gehouden in de geldigheidsduur van het lespakket.

Restitutie
Er is in geen geval restitutie mogelijk. In geval van langdurige ziekte, blessure of letsel kan in overleg met Ciska het pakket tijdelijk worden opgeschort. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk, vakantie. Tijdens de afgesproken periode van opschorting volgt het lid geen les. Het lid kan de resterende lessen na de periode van opschorting komen volgen. Opschorting kan nooit met terugwerkende kracht.

Les reserveren
Één credit staat gelijk aan één deelname aan de Healing Circle, tenzij anders aangegeven op de website. Voordat de les gevolgd wordt, dient het lid zich in te schrijven via de website.

Afmelden
Indien nodig, dient een lid zich minimaal 24 uur voor aanvang van de les af te melden. Gebeurt dit te laat of komt het lid niet opdagen, dan wordt de les afgeschreven van het tegoed.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Het volgen van de lessen is geheel voor eigen risico van het lid. GROEN is in geen geval verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van het lid, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les. Bij deelname aan een les dient het lid Ciska op de hoogte te houden van wijzigingen in de lichamelijke conditie, ook als dit niet relevant lijkt. Eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van GROEN.

Privacy en gegevensverwerking
Door gebruik te maken van de diensten van GROEN, gaat het lid akkoord met de manier waarop de gegevens worden verwerkt. GROEN bewaart de opgegeven gegevens om zo een heldere communicatie te ondersteunen. Deze gegevens worden alleen gebruikt door GROEN zelf om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen en om het boekingensysteem te kunnen hanteren. Alle overige persoonlijke gegevens zijn door de klant zelf te beheren. Het is niet verplicht om deze in te voeren. Wanneer een lid niet wil opgenomen worden in het systeem, dient het dat schriftelijk aan te geven.

Wijzigingen door GROEN
GROEN heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata en -tijden te wijzigen.
GROEN heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van een klant te weigeren.
GROEN heeft het recht een les te annuleren bij te weinig deelnemers, ziekte of overmacht. In dit geval wordt de yogales niet in rekening gebracht bij de klant.
GROEN heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
GROEN heeft het recht te allen tijden prijswijzigingen door te voeren.

Opgemaakt april 2020

bottom of page